نمیدونم چرا اینجارو ساختم 

ولی من طبق احساساتم عمل میکنم و الان خیلی داغونم...